ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            

بازگشت   تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum > تالارهای موضوعی > سیاست و روابط بین الملل
ثبت نام آموزش کار با هم میهن آپلود عکس علامت گذاری بفرم خوانده شده بی پاسخ!
عضویت در هم میهن شبکه اجتماعی پخش زنده لیست کاربران کاربران آنلاین تبلیغات

سیاست و روابط بین الملل گفتگو پیرامون "علوم سیاسی" و "روابط بین الملل "

پاسخ
 
LinkBack ابزارهاي موضوع نحوه نمايش
قديمي 02-20-2018   #1 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ
ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎﻩ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﮐﻮﻩ ﺩﻧﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎﯼ ﻳﮏ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ
ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ..
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩﺍﺭ ‏« ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ‏» ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﯿﺪﺍ
ﺷﺪﻥ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ‏« ﺍِﯼ ﺗﯽ ﺁﺭ ‏» :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻩ ﺩﻧﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﭘﯿﺪﺍ
ﮐﺮﺩﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭ ﻓﺮﻭﻧﺪ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﯿﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﻫﻮﺍﻓﻀﺎﯼ
ﺳﭙﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻬﭙﺎﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻭ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﭘﻬﭙﺎﺩ، ﮐﻤﮏ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﺳﭙﺎﻩ ﮐﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻫﻢ ﺗﯿﻢﻫﺎﯼ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ، ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻫﻠﯽﺑﺮﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﻮﺩ.
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ .
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ، ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﯾﺎﺳﻮﺝ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺸﻒ ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 02-20-2018   #2 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﺍﮔﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻦ ﭘﯿﺪﺍﺵ ﮐﻨﻦ ... ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻥ
ﻗﺪﺭ ﺳﭙﺎﻩ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﻦ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
4 نفر نوشته را پسندیده اند
نوشته را نپسندیده اند :
قديمي 02-20-2018   #3 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻱ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﺧﻠﻊ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ باید صورت گیرد مرتیکه ......
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 02-21-2018   #4 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
iran84's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

دست سپاه درد نکنه
iran84 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 02-21-2018   #5 (لینک نوشته)
درخشنده تر از یاقوت
 
yagotekabud's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

بازم به سپاه تو هر کاری وارد میشه موفق میشن بعضیام بلدن فقط لقب جیره خور و ساندیس خور بهشون بدن و تخریبشون کنن
__________________
اے کہ مرا همہ کس
داشتن تو مرا بس
yagotekabud آفلاين است   پاسخ با نقل قول
3 نفر نوشته را پسندیده اند
3 نفر نوشته را نپسندیده اند :
قديمي 02-21-2018   #6 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
pioneer's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

خوبه باز محل سقوط مشخص شد و حداقل اجساد و به خانواده ها میرسونن و یکم از
داغشون شاید کم بشه .

همیشه همه کارهای ارتش به اسم سپاه تموم میشه . بیچاره ارتش ..
محل سقوط و که ارتش مشخص میکنه . تکاورای ارتش میرسن پای لاشه هواپیما
اجساد و ارتش میاره داره میاره پایین . بعد میشه سپاه مچکریم ..

__________________
.
.

...Pioneer
.
.
.

pioneer آفلاين است   پاسخ با نقل قول
6 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 02-21-2018   #7 (لینک نوشته)
هم میهن دوست
 
suzanna's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

همه هم وظیفه وجدانی و انسانی خودشان را انجام‌دادند-☆☆☆ ارتش ☆ سپاه☆ و کوهنوردان☆ کوهنوردی کو هم یخ و مردم محلی و شایسته است که از همه این زحمتکشآن عزیز قدردانی بسیار خاصی شود☆ که در شرایط بد هوایی ۲۰ درجه زیر صفر امداد رسانی کردند
__________________
🌹👒 Suzanna🌹👒

💐👒💐👼💐👸💐👱💺📍📑📖
suzanna آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 02-21-2018   #8 (لینک نوشته)
همیار تالار بانوان
 
asemoni's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺑﺎﻟﮕﺮﺩﻫﺎﯼ ﺳﭙﺎﻩ، ﻻﺷﻪ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ atr ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ

با اون شرایط جوی سخت و نامساعد باز خوبه پیدا شد ...
امیدوارم بقیه اجساد هم پیدا بشن
همه زحمت کشیدنید ارتش ، سپاه و نیروهای هلال احمر ، کوهنوردان ماهر ، نیروهای مردمی و ...
جدا کردن نداره ،! بارها هم از رسانه پخش شد و با هر کدوم از اینها جداگانه مصاحبه هم شد ،هم نیروهای سپاه هم نیروهای ارتش و .....هر کدوم وظایفی داشتند
والا خودم هر بار شبکه خبر زدم داشتند از اعزام تیپ ۶۵ و کلاه سبزها و تکاوران ارتش صحبت میکردند :)
مدعیان انصاف ! کمی با انصاف باشیم
__________________
آبِ حیاتِ
عشق
را
در رگ ِ ما روانه کُن ......

مولانا

ويرايش توسط asemoni : 02-21-2018 در ساعت 02:59 PM
asemoni آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
نوشته را نپسندیده اند :
پاسخ

ابزارهاي موضوع
نحوه نمايش

قوانين ارسال
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
كدهاي HTML غير فعال است
Trackbacks are غير فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


ساعت جاري 03:15 PM با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.