ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum            

بازگشت   تالار گفتگوی هم میهن - Hammihan Forum > تالارهای موضوعی > سیاست و روابط بین الملل
ثبت نام آموزش کار با هم میهن آپلود عکس علامت گذاری بفرم خوانده شده بی پاسخ!
عضویت در هم میهن شبکه اجتماعی پخش زنده لیست کاربران کاربران آنلاین تبلیغات

سیاست و روابط بین الملل گفتگو پیرامون "علوم سیاسی" و "روابط بین الملل "

پاسخ
 
LinkBack ابزارهاي موضوع نحوه نمايش
قديمي 03-12-2018   #1 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﯾﺴﻨﺎ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﻻﺭ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ . ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺮﺍﻓﯽ ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
۴۷۹۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺕ ﯾﺎ ﻭﯾﺰﺍ، ﺩﻻﺭ ﯾﺎ ﯾﻮﺭﻭ ﻧﻤﯽﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺑﺎﺯﺍﺭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﻻﺭ ﺭﺍ ۴۸۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻧﯿﺰ ﺩﻻﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .
ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ
ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺮﺍﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ، ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۴۷۹۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﯽﻓﺮﻭﺧﺖ. ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺻﺮﺍﻓﯽ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﻻﺭ ﻭ ﯾﻮﺭﻭ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩﻫﺎﯼ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﯾﺴﻨﺎ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺻﺮﺍﻑﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﻻﺭ
ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻼﯾﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﯿﻒ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ
ﻣﯽﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ، ﯾﻮﺭﻭ ﺭﺍ ۵۹۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ
ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ۴۸۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺭﺍ ۴۷۹۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻧﻪ ﺩﻻﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﯾﻮﺭﻭ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ ۵۷۸۴ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ۵۷۹۹
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﻧﺪ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ۶۷۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ۶۸۵۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ
ﻓﺮﻭﺵ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎﯼ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﻻﺭ ﯾﺎ ﯾﻮﺭﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯽﺩﺍﺩﻧﺪ: ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ۶۰۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ ۵۷۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮑﻪ ﻧﯿﻢﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ۷۷۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ
ﻗﯿﻤﺖ ﺭﺑﻊ ﺳﮑﻪ 500 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ‏( ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ‏) ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﯿﻢﺑﻬﺎﺭ ۷۵۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮑﻪ ﺭﺑﻊ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ۴۷۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺑﻮﺩ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 03-12-2018   #2 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﻫﻤﻪ ﺁﺗﯿﺸﺎ ﺯﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻣﺨﺼﻮ ﺻﺎ ﺳﯿﻒ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 03-12-2018   #3 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﺍﯾﻦ ﺳﯿﻒ ﺩﻻﺭ ﻭﺑﺎ ﻧﮑﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 03-12-2018   #4 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎﻃﻲ ﺷﺐ ﻋﻴﺪﻱ ﺳﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ !!!!!.
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 03-12-2018   #5 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
iran84's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

نوشته اصلي بوسيله djmosi نمايش نوشته ها
ﺍﯾﻦ ﺳﯿﻒ ﺩﻻﺭ ﻭﺑﺎ ﻧﮑﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﮔﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻩ
حرص نخور
مزه چیپس بخور!
iran84 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
نوشته را پسندیده است :
قديمي 03-12-2018   #6 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﻣﮕﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﭘﻮﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻭﺯﻱ 2
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ !!!!...
ﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﻻﺭ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻳﺪ !!!
اقای سیف استعفا استعفا
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 03-12-2018   #7 (لینک نوشته)
محروم از فعالیت
 
djmosi's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ﺍﻭﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪﻱ ﻧﮋﺍﺩ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ
ﺩﻟﺶ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺖ ﻳﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﺒﺮﺩﻥ ﻣﻴﻔﺮﻭﺧﺘﻦ ﭘﻮﻟﺶ ﻭ ﻣﻴﺬﺍﺷﺘﻦ
ﺟﻴﺒﺸﻮﻥ
ﺍﻳﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺩﻻﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﻠﺘﺶ
ﺩﺭﻳﻎ ﻣﻴﻜﻨﻪ !!!!...
ﺑﺨﺪﺍ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺟﺰ ﻛﺴﺎﻱ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻤﻴﺨﺮﻧﺪ
djmosi آفلاين است   پاسخ با نقل قول
2 نفر نوشته را پسندیده اند
قديمي 03-13-2018   #8 (لینک نوشته)
هم میهن دوست
 
sasan34's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

ظاهرا مشکل فروش نفت نیست . مشکل برگرداندن پول فروش نفت هست آنهم به بهانه تحریمهای بانکی و ترس از انتقال آن . در اخبار دو روز پیش هم داشتیم که ژاپن برای اولین بار در ماه جاری هیچ محموله نفتی از ایران به دلیل عدم بیمه نفتکشها دریافت نکرد. با این تفاصیل فقط چند کشور خریدار باقی مانده اند که آنها هم با بهانه جویی سعی در معامله پایاپای در ازای پرداخت پول هستند. کفگیر به ته دیگ خورده
sasan34 آفلاين است   پاسخ با نقل قول
قديمي 03-13-2018   #9 (لینک نوشته)
شهروند هم میهن
 
semsar's Avatar
 

ارسال پیام خصوصی

پيش فرض پاسخ : ﺻﺮﺍﻓﯽﻫﺎ : ﺩﻻﺭ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ

نتایح برجام به باد رفت
دولت کوچکترین اقدامی نتوانست داشته باشد انها هم روزبروز تحریمهارو شدت میدن
__________________


وای به روزی کلاغ ها لباس سیمرغ به تن کنند

و جهالت رنگ تعقل و دانایی بخود گیرد
semsar آفلاين است   پاسخ با نقل قول
پاسخ

ابزارهاي موضوع
نحوه نمايش

قوانين ارسال
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is فعال
شکلکها فعال است
كد [IMG] فعال است
كدهاي HTML غير فعال است
Trackbacks are غير فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


ساعت جاري 01:30 PM با تنظيم GMT +4.5 مي باشد.